Όροι Χρήσης

1) Κοινοποίηση συλλογών και έργων

Η Saal Digital Fotoservice GmbH («Saal Digital») δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ανεβάζουν αρχεία εικόνων σε συλλογές. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης ή αποθήκευσης έργων που σχεδιάζονται με αρχεία εικόνων. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να δημοσιεύσουν συλλογές ή/και έργα δημόσια ή με κωδικό πρόσβασης, όπου η πρόσβαση είναι δημόσια ή εν μέρει δημόσια και παρέχεται σε τρίτα μέρη στο διαδίκτυο. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης συλλογών και έργων προς πώληση.

Η Saal Digital διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή διαγραφής της δημοσίευσης μεμονωμένων συλλογών ή έργων ή μεμονωμένων εικόνων χωρίς διευκρίνιση.

2) Παραχώρηση δικαιωμάτων

Δημοσιεύοντας μια συλλογή ή ένα έργο, οι χρήστες παραχωρούν στη Saal Digital τα δικαιώματα χρήσης για να καταστήσει τα αρχεία εικόνων προσβάσιμα μέσω διαδικτύου, να τα διαβιβάζει, να τα αποστέλλει, ενώ, όταν τα δημοσιεύουν προς πώληση, οι χρήστες παραχωρούν επίσης στη Saal Digital δικαιώματα χρήσης για αναπαραγωγή των αρχείων εικόνων, παραγωγή εντύπων ή παρόμοιων προϊόντων εικόνων και για πώληση αυτών.

3) Διανοητική ιδιοκτησία

Ο χρήσης επιβεβαιώνει ότι είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων επί των εικόνων σε δημοσιευμένες συλλογές ή/και συλλογές που έχουν ενεργοποιηθεί για πώληση και ότι οι εικόνες δεν προστατεύονται από εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών.

Στον βαθμό που οι εικόνες απεικονίζουν αναγνωρίσιμα άτομα, ο χρήστης πρέπει να αποκτήσει έγκυρη και δεσμευτική άδεια δικαιωμάτων μοντέλου από όλα τα σχετικά μέρη που είναι ουσιωδώς παρόμοια με την άδεια δικαιωμάτων μοντέλου της Saal Digital, που επιτρέπει τα δικαιώματα χρήσης που εξετάζονται στην παρούσα Συμφωνία για το εν λόγω περιεχόμενο. Ο χρήστης θα κρατήσει την πρωτότυπη άδεια και θα παρέχει ένα αντίγραφο στη Saal Digital, εφόσον ζητηθεί.

Στον βαθμό που οι εικόνες απεικονίζουν αναγνωρίσιμα κτίρια ή αναγνωρίσιμη ιδιοκτησία βάσει της οποίας μπορεί να επαληθευτεί με εύλογο τρόπο ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποκτήσει μια έγκυρη και δεσμευτική άδεια χρήσης ιδιοκτησίας που είναι ουσιωδώς παρόμοια με την άδεια χρήσης ιδιοκτησίας της Saal Digital, στον βαθμό που η εν λόγω άδεια χρήσης ενδέχεται να απαιτείται από τον ιδιοκτήτη της εν λόγω ιδιοκτησίας για να επιτρέπεται η πλήρης χρήση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής χρήσης. Ο χρήστης θα κρατήσει το πρωτότυπο της άδειας και θα παρέχει ένα αντίγραφο στη Saal Digital, εφόσον ζητηθεί.

4) Αποζημίωση

Η Saal Digital δεσμεύεται να πραγματοποιεί πληρωμές εντός 30 ημερών μετά το τέλος κάθε μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πώληση. Η πληρωμή υπολογίζεται με βάση το καθαρό ποσό, χωρίς τα έξοδα αποστολής. Οι τρέχοντες ισχύοντες όροι εμφανίζονται στον λογαριασμό του χρήστη.

5) Ευθύνη

Η Saal Digital είναι υπεύθυνη για ζημίες, σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, απουσίας εγγυημένων χαρακτηριστικών και αξιώσεων του πελάτη σύμφωνα με τον Νόμο περί Ευθύνης Προϊόντων. Επιπλέον, η Saal Digital είναι υπεύθυνη για ζημίες μόνο σε περιπτώσεις πρόθεσης ή βαρείας αμέλειας εκ μέρους της Saal Digital και των έμμεσων εκπροσώπων της. Η Saal Digital δεν φέρει ευθύνη για έμμεσες, παρεπόμενες ή άτυπες ζημίες οποιουδήποτε είδους. Το ίδιο ισχύει και για την αποζημίωση απώλειας κερδών, απώλειας πιθανότητας χρήσης ή άυλων αξιών.